JAK PŘEDEJÍT VZNIKU NEZAPLACENÉ POHLEDÁVKY

ÚVOD

Věřitel má určité možnosti, jak předejít vzniku nedobytné pohledávky. Tyto možnosti se liší, pokud jde o jejich dostupnost, vhodnost pro konkrétní obor činnosti (podnikání) věřitele nebo pro konkrétní situaci, nákladovost, účinnost apod.

Věřitel by ovšem měl některou z těchto možností zvážit, a to dříve než poskytne dlužníkovi určité plnění na dluh.

Níže uvádíme pouze základní přehled možných postupů. V závislosti zejména na významu a složitosti plánované transakce může být nezbytné vyhledat odbornou právní pomoc.

VÝBĚR DLUŽNÍKA

Své dlužníky (smluvní partnery) by si měli věřitelé vybírat. Je vhodné zjistit si o svém smluvním partnerovi potřebné informace:

  • reference na smluvního partnera,
  • další informace zjistitelné prostřednictvím internetového vyhledávače (např. zadáním kombinace jména nebo názvu smluvního partnera a slova „exekuce“) a na internetových stránkách smluvního partnera,
  • členství smluvního partnera v profesních sdruženích, případný dobrovolný závazek smluvního partnera k dodržování určitých pravidel v podnikání (etické kodexy apod.),
  • doporučujeme zjistit si, zda Váš budoucí smluvní partner zakládá příslušné listiny do sbírky listin obchodního rejstříku, a co z nich případně vyplývá,
  • exekuci na majetek smluvního partnera můžete zjistit také z Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou České republiky, dále z katastru nemovitostí (z katastru nemovitostí lze zjistit také např. zřízení zástavního práva, tedy i případné dosud nesplatné dluhy),
  • v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou České republiky lze zjistit informace o zástavních právech zřízených ke konkrétním věcem – lze tak zjistit, do jaké míry je již dlužník zadlužen,
  • některé zdravotní pojišťovny zveřejňují seznamy svých dlužníků, kteří mají dluhy na zdravotním pojištění po splatnosti,
  • informaci o insolvenčním řízení můžete zjistit z insolvenčního rejstříku, na trhu také existuje možnost automatického monitoringu insolvenčního rejstříku poskytovaná komerčními subjekty,
  • je vhodné zjišťovat si stejným způsobem informace také o osobách, které jsou členy orgánů Vašeho smluvního partnera, včetně informací o jejich dalších aktivitách, varovným signálem může být např. adresa místa trvalého pobytu (např. adresa obecního úřadu),
  • na trhu jsou komerčními subjekty poskytovány služby spočívající v prověření smluvního partnera (registry dlužníků apod.).

ZÁLOHY

V některých případech je vhodné vybírat zálohy, a to ve výši, které pokrývá alespoň Vaše náklady.

SJEDNÁNÍ SMLOUVY

S problematikou záloh souvisí sjednání smlouvy. Smlouvy sjednávejte zejména tak, abyste za určité plnění dostávali od smluvního partnera odpovídající protihodnotu (např. pokud dodáte část zboží, abyste měli nárok na zaplacení části kupní ceny apod.). Jinak se může stát, že Vy svou část smlouvy splníte a druhá smluvní strana nikoliv.

ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU

Svou pohledávku můžete zajistit, čímž zvýšíte pravděpodobnost, že Vaše pohledávka bude nakonec uspokojena. Existuje více možností (ručitel, zástavní právo, bankovní záruka apod.), jak pohledávku zajistit.

Kromě zajištění pohledávky lze přikročit i k tzv. utvrzení dluhu – tedy ke sjednání smluvní pokuty, nebo si můžete nechat vystavit uznání dluhu ze strany dlužníka. Sjednání smluvní pokuty ani uznání dluhu Vám sice samo o sobě neumožňuje uspokojit svou pohledávku, ale přinejmenším v části případů zlepšuje Vaši důkazní situaci v případném soudním sporu.

Existují i další postupy, které mají ve výsledku podobné účinky jako zajištění nebo utvrzení dluhu.

POJIŠTĚNÍ

Věřitelem se můžete stát i nedobrovolně – např. pokud Vám někdo způsobí škodu. Omezit riziko, že se nedomůžete náhrady škody, můžete prostřednictvím pojištění.

Pojištění Vám ovšem může pomoci i v jiných případech. Můžete si např. sjednat pojištění právní ochrany, takže v případě potřeby budete mít – dle sjednaných podmínek – přístup k právní pomoci.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.