JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM S CIZÍ EXEKUCÍ

I v případě, kdy spolu již manželé nežijí a jsou manželi pouze podle občanského průkazu, může se stát, že exekucí dlužníka je postižen/a i manžel/ka dlužníka. K tomu samému může dojít, i když jsou již manželé rozvedeni, ale nemají vypořádané společné jmění manželů.

Jak se tomu bránit? Existuje několik možností v závislosti na tom, v jakých problémech se manžel/ka dlužníka nachází:

  • manžel/ka dlužníka by neměl/a mít s dlužníkem společný majetek nebo společné dluhy,
  • pokud dlužníkův dluh vznikl proti vůli manžela/ky dlužníka, musí manžel/ka dlužníka projevit vůči věřiteli nesouhlas s dluhem bez zbytečného odkladu poté, kdy se o dluhu dozvěděl.

Manželé mohou mít společný majetek i dluhy v několika případech. Mohou mít tzv. společné jmění manželů (oba manželé mají až na výjimky majetek i dluhy společné a dluhy mohou být v exekuci uspokojovány z celého společného jmění manželů).

Dále mohou mít manželé majetek v tzv. podílovém spoluvlastnictví, tedy každý z manželů má určitý podíl na společné věci (např. ½). Jde o podíl myšlený (nikoliv skutečný) – neplatí proto, že by spoluvlastník vlastnil určitou konkrétní část věci (např. plotem ohraničenou část pozemku).

Dluhy mohou vznikat na základě jednání jen jednoho z manželů (např. jen jeden z manželů podepíše smlouvu) nebo na základě jednání obou manželů (např. manželé společně podepíší smlouvu). Platí přitom, že i v případech, kdy dluh vznikl na základě jednání jen jednoho z manželů, tento dluh může spadat do společného jmění manželů a může být v exekuci uspokojován z celého společného jmění manželů.

Co s tím?

Manželé se mohou dohodnout, že mezi nimi společné jmění manželů vůbec nevznikne. Stejně tak je možné dohodnout nebo v některých případech vymoci soudně zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání i před zánikem manželství. Stejně tak lze společné jmění manželů zúžit. Tímto postupem dojde k ochraně majetku manžela dlužníka před dluhy. Vždy však platí, že takovým postupem nesmí být poškozován věřitel.

Pokud máte pochybnosti o dalším postupu, obraťte se na odborníky (dluhová poradna, advokát, případně notář).

Pokud Váš/e manžel/ka převzal/a dluh bez Vašeho souhlasu, měli byste tento nesouhlas vůči manželovi/ce projevit. Pokud společné jmění manželů máte a Vašemu/í manželovi/ce vznikl dluh proti Vaší vůli, je třeba nesouhlas projevit vůči věřiteli, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jste se o dluhu dozvěděl/a. I v takovém případě je však takový dluh v exekuci uspokojován ze společného jmění manželů. Nikoliv ovšem z celého jmění manželů, ale jen do té míry, do které by dlužníkovi společné jmění manželů připadlo, kdyby společné jmění zaniklo (např. rozvodem manželství) a bylo vypořádáno.

Jestliže si nebudete vědět rady, blíže Vám může poradit jen odborník (dluhová poradna, advokát apod.).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.