JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM S CIZÍ EXEKUCÍ

MANŽEL/KA DLUŽNÍKA

I v případě, kdy spolu již manželé nežijí a jsou manželi pouze podle občanského průkazu, může se stát, že exekucí dlužníka je postižen/a i manžel/ka dlužníka. K tomu samému může dojít, i když jsou již manželé rozvedeni, ale nemají vypořádané společné jmění manželů.

Jak se tomu bránit? Existuje několik možností v závislosti na tom, v jakých problémech se manžel/ka dlužníka nachází:

  • manžel/ka dlužníka by neměl/a mít s dlužníkem společný majetek nebo společné dluhy,
  • pokud dlužníkův dluh vznikl proti vůli manžela/ky dlužníka, musí manžel/ka dlužníka projevit vůči věřiteli nesouhlas s dluhem bez zbytečného odkladu poté, kdy se o dluhu dozvěděl.

Manželé mohou mít společný majetek i dluhy v několika případech. Mohou mít tzv. společné jmění manželů (oba manželé mají až na výjimky majetek i dluhy společné a dluhy mohou být v exekuci uspokojovány z celého společného jmění manželů).

Dále mohou mít manželé majetek v tzv. podílovém spoluvlastnictví, tedy každý z manželů má určitý podíl na společné věci (např. ½). Jde o podíl myšlený (nikoliv skutečný) – neplatí proto, že by spoluvlastník vlastnil určitou konkrétní část věci (např. plotem ohraničenou část pozemku).

Dluhy mohou vznikat na základě jednání jen jednoho z manželů (např. jen jeden z manželů podepíše smlouvu) nebo na základě jednání obou manželů (např. manželé společně podepíší smlouvu). Platí přitom, že i v případech, kdy dluh vznikl na základě jednání jen jednoho z manželů, tento dluh může spadat do společného jmění manželů a může být v exekuci uspokojován z celého společného jmění manželů.

Co s tím?

Manželé se mohou dohodnout, že mezi nimi společné jmění manželů vůbec nevznikne. Stejně tak je možné dohodnout nebo v některých případech vymoci soudně zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání i před zánikem manželství. Stejně tak lze společné jmění manželů zúžit. Tímto postupem dojde k ochraně majetku manžela dlužníka před dluhy. Vždy však platí, že takovým postupem nesmí být poškozován věřitel.

Pokud máte pochybnosti o dalším postupu, obraťte se na odborníky (dluhová poradna, advokát, případně notář).

Pokud Váš/e manžel/ka převzal/a dluh bez Vašeho souhlasu, měli byste tento nesouhlas vůči manželovi/ce projevit. Pokud společné jmění manželů máte a Vašemu/í manželovi/ce vznikl dluh proti Vaší vůli, je třeba nesouhlas projevit vůči věřiteli, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jste se o dluhu dozvěděl/a. I v takovém případě je však takový dluh v exekuci uspokojován ze společného jmění manželů. Nikoliv ovšem z celého jmění manželů, ale jen do té míry, do které by dlužníkovi společné jmění manželů připadlo, kdyby společné jmění zaniklo (např. rozvodem manželství) a bylo vypořádáno.

Jestliže si nebudete vědět rady, blíže Vám může poradit jen odborník (dluhová poradna, advokát apod.).

PLÁTCE MZDY A JINÝ PODDLUŹNÍK

Poddlužník je odborný právní pojem označující osobu, která má dluh vůči dlužníkovi (povinnému). Dlužník (povinný) tedy má pohledávku vůči svému dlužníkovi – poddlužníkovi.

Pokud má dlužník pohledávku vůči poddlužníkovi a zároveň má dlužník dluh vůči svému věřiteli (oprávněnému), může se věřitel uspokojit (prostřednictvím soudního exekutora) také z pohledávky dlužníka vůči poddlužníkovi. Poddlužník tedy zaplatí přímo věřiteli (soudnímu exekutorovi) a nikoliv dlužníkovi (povinnému).

Poddlužníkem je

  • plátce mzdy, tedy osoba, vůči které má povinný nárok na mzdu,
  • peněžní ústav (banka), u které má dlužník bankovní účet,
  • kdokoliv další, kdo má dluh vůči dlužníkovi.

Ve věci exekuce musí poddlužník komunikovat se soudním exekutorem. Poddlužník musí zaplatit částku, která mu byla stanovena. Pokud by poddlužník nevyplácel stanovené částky, vystavuje se možnosti, že tyto částky bude proti poddlužníkovi vymáhat věřitel (oprávněný). Dále se vystavuje možnosti, že mu bude uložena pořádková pokuta.

Podrobnosti, jak má poddlužník postupovat, jsou uvedeny zde.

Zde se plátce mzdy dozví, jak mu může pomoci soudní exekutor.

 

SPOLUBYDLÍCÍ DLUŽNÍKA, PRONAJÍMATEL APOD.

Exekucí mohou být dotčeny osoby z dlužníkova okolí. Může dojít k tomu, že exekucí bude postižen majetek dětí dlužníka, spolubydlících, pronajímatele bytu nebo naopak nájemce bydlícího v bytě dlužníka.

Pokud zvažujete uzavření nájemní smlouvy coby nájemce, můžete např. nahlédnout do katastru nemovitostí. Pokud je v katastru nemovitostí zapsána exekuce na pronajímatele, hrozí Vám, že po Vašem nastěhování do bytu přijde soudní exekutor a zabaví vybavení bytu. Může dojít k zabavení jednak věcí, které patří pronajímateli a jsou součástí nájmu (přičemž za možnost jejich používání platíte), jednak věcí, které patří Vám a Vy se budete muset domáhat jejich vydání.

Stejně tak můžete využít možnosti nahlédnout do Centrální evidence exekucí.

Pronajímatel se může dostat do exekuce i později (po Vašem nastěhování), nicméně pokud exekuci zjistíte dříve (před svým nastěhováním), můžete se problémům s cizí exekucí vyhnout.

Pokud se chystáte byt pronajmout, snažte si učinit úsudek o tom, zda zájemce o nájem nemá exekuce. Tedy zejména zda má zájemce o nájem stálé zaměstnání (příjem) a jaké. Věci (vybavení bytu), které nájemní smlouvou přenecháváte nájemci do užívání, v nájemní smlouvě sepište.

Pro všechny, jejichž majetek by mohl být dotčen exekucí dlužníka, pak platí, že může dojít k situaci, kdy budete muset prokazovat, že majetek je Váš a nikoliv dlužníka. Je proto vhodné uchovávat si účtenky, faktury, dodací listy apod., tedy listiny, kterými lze prokázat, že majetek je Váš a že by exekucí dlužníka být postižen neměl.

Rady, jak postupovat naleznete zde.

Jestliže si nebudete vědět rady, blíže Vám může poradit jen odborník (dluhová poradna, advokát apod.).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.