ODKAZY

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (DLUHOVÝCH PORADEN, OBČANSKÝCH PORADEN)

Některé z neziskových organizací (dluhových poraden, občanských poraden) poskytujících dluhové poradenství:

Člověk v tísni, o. p. s. – Dluhové poradenství

Charita Česká republika

Poradna při finanční tísni, o. p. s.

Internetové stránky neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., týkající se rozhodčích smluv (rozhodčích doložek):

Doložkomat

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC POSKYTOVANÁ ADVOKÁTY

Podmínky poskytnutí bezplatné právní pomoci poskytované advokáty (od 1. 7. 2018 je bezplatná právní pomoc poskytovaná advokáty rozšířena) a další informace jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory.

ODDLUŽENÍ

Návrh na povolení oddlužení

Pokud chcete požádat insolvenční soud o oddlužení, musíte podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Od 1. 7. 2017 je možné podání návrhu na povolení oddlužení pouze prostřednictvím

  • tzv. akreditované osoby (neziskové organizace), jejich seznam zde, nebo
  • advokáta, notáře, insolvenčního správce a soudního exekutora, jejich seznam zde.

 

Akreditované osoby

Abyste se domohli oddlužení, obraťte se na některou z akreditovaných osob. Akreditované osobě nenáleží odměna ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením.

 

Advokáti, notáři, insolvenční správci a soudní exekutoři

Chcete-li projít oddlužením, můžete se obrátit také na některého z advokátů, notářů, insolvenčních správců nebo soudních exekutorů.

Lze se obrátit na jakéhokoliv advokáta, notáře nebo insolvenčního správce. Pokud jde o soudní exekutory, nelze se obrátit na toho soudního exekutora, který již vede proti dlužníkovi nebo jeho manželu/ce exekuční řízení. Výše uvedený seznam advokátů, notářů, insolvenčních správců a soudních exekutorů obsahuje osoby, které se k sepisování návrhů na povolení oddlužení přihlásily.

Advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci náleží za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

V odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním uvedených návrhů. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s dlužníkem a odstranění vad návrhu, jiné plnění advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci nenáleží.

Úhradu odměny nemohou tyto osoby požadovat přímo od dlužníka, ale musejí ji ve stanovené lhůtě uplatnit v insolvenčním řízení. Odměna je tedy hrazena až v průběhu insolvenčního řízení (jako jedna z přednostních pohledávek).

ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Databáze rozhodnutí Ústavního soudu.

Databáze NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

 

Databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

 

Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů.

Databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů

 

Databáze rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (včetně rozhodnutí Nevyššího správního soudu coby kárného soudu ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů) a dalších správních soudů (krajských soudů, pokud rozhodují ve správním soudnictví).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a dalších správních soudů

 

Databáze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

DALŠÍ ODKAZY

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, zdroj informací o české justici, insolvenční rejstřík, veřejné rejstříky některých právnických a fyzických osob ad.

Portál Ministerstva spravedlnosti justice.cz

 

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, zdroj informací o insolvenčním řízení, insolvenčním právu ad.

Portál Ministerstva spravedlnosti insolvence.justice.cz

 

Internetové stránky Exekutorské komory České republiky, zdroj informací o soudních exekutorech (jejich seznam, kontaktní údaje apod.), o exekučním právu apod.

Exekutorská komora České republiky

 

Portál Evropské komise, zdroj informací o justici, právní úpravě apod. v Evropské unii a v jejich členských státech.

Portál evropské e-Justice

 

Internetové stránky neziskové organizace Otevřená společnost, o. p. s., zdroj informací o exekucích v České republice a o možnostech pomoci s dluhy.

Mapa exekucí

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.