ODKAZY

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (DLUHOVÝCH PORADEN, OBČANSKÝCH PORADEN)

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC POSKYTOVANÁ ADVOKÁTY

Podmínky poskytnutí bezplatné právní pomoci poskytované advokáty (od 1. 7. 2018 je bezplatná právní pomoc poskytovaná advokáty rozšířena) a další informace jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory.

ODDLUŽENÍ

Návrh na povolení oddlužení

Pokud chcete požádat insolvenční soud o oddlužení, musíte podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Od 1. 7. 2017 je možné podání návrhu na povolení oddlužení pouze prostřednictvím

  • tzv. akreditované osoby (neziskové organizace), jejich seznam zde, nebo
  • advokáta, notáře, insolvenčního správce a soudního exekutora, jejich seznam zde.

 

Akreditované osoby

Abyste se domohli oddlužení, obraťte se na některou z akreditovaných osob. Akreditované osobě nenáleží odměna ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením.

 

Advokáti, notáři, insolvenční správci a soudní exekutoři

Chcete-li projít oddlužením, můžete se obrátit také na některého z advokátů, notářů, insolvenčních správců nebo soudních exekutorů.

Lze se obrátit na jakéhokoliv advokáta, notáře nebo insolvenčního správce. Pokud jde o soudní exekutory, nelze se obrátit na toho soudního exekutora, který již vede proti dlužníkovi nebo jeho manželu/ce exekuční řízení. Výše uvedený seznam advokátů, notářů, insolvenčních správců a soudních exekutorů obsahuje osoby, které se k sepisování návrhů na povolení oddlužení přihlásily.

Advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci náleží za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

V odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním uvedených návrhů. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s dlužníkem a odstranění vad návrhu, jiné plnění advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci nenáleží.

Úhradu odměny nemohou tyto osoby požadovat přímo od dlužníka, ale musejí ji ve stanovené lhůtě uplatnit v insolvenčním řízení. Odměna je tedy hrazena až v průběhu insolvenčního řízení (jako jedna z přednostních pohledávek).

ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Databáze rozhodnutí Ústavního soudu.

Databáze NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

 

Databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

 

Databáze rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (včetně rozhodnutí Nevyššího správního soudu coby kárného soudu ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů) a dalších správních soudů (krajských soudů, pokud rozhodují ve správním soudnictví).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a dalších správních soudů

 

Databáze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

DALŠÍ ODKAZY

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, zdroj informací o české justici, insolvenční rejstřík, veřejné rejstříky některých právnických a fyzických osob ad.

Portál Ministerstva spravedlnosti justice.cz

 

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, zdroj informací o insolvenčním řízení, insolvenčním právu ad.

Portál Ministerstva spravedlnosti insolvence.justice.cz

 

Internetové stránky Exekutorské komory České republiky, zdroj informací o soudních exekutorech (jejich seznam, kontaktní údaje apod.), o exekučním právu apod.

Exekutorská komora České republiky

 

Portál Evropské komise, zdroj informací o justici, právní úpravě apod. v Evropské unii a v jejich členských státech.

Portál evropské e-Justice

 

Internetové stránky neziskové organizace Otevřená společnost, o. p. s., zdroj informací o exekucích v České republice a o možnostech pomoci s dluhy.

Mapa exekucí