PÍSEMNOSTI DORUČOVANÉ DLUŽNÍKOVI - JAK POSTUPOVAT

Nejprve si ověřte, jestli máte dluh, který je v upomínce uveden.

Následně je důležité záležitost s věřitelem řešit (nikoliv upomínku odložit a problémem se dále nezabývat). Věc s věřitelem řešte, i když se domníváte, že dluh u věřitele nemáte.

V jednodušších případech dlužníci danou věc řeší s věřiteli sami. Ve složitějších případech by měli vyhledat odborné právní poradenství (dluhové poradny, advokáta apod.).

Platí přitom, že neprávník nemusí být s to rozeznat, kdy se jedná o jednodušší případ a kdy o složitější. Pokud si tedy nejste jistí, vyhledejte odborníky.

Jsou různé druhy upomínek. Pokud jde o předžalobní výzvu, věřitel se chystá podat proti Vám žalobu. Tím spíše potřebujete záležitost řešit.

Co je platební rozkaz?

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu vydané ve zjednodušeném soudním řízení. Soud při vydávání platebního rozkazu vychází pouze z tvrzení věřitele.

Platební rozkaz představuje svým způsobem nabídku soudního systému, jak věc vyřešit co nejrychleji a s co nejnižšími náklady, a to i pro Vás.

 

Jak postupovat?

Pokud platební rozkaz podle Vašeho názoru obsahuje částky, které skutečně dlužíte, máte možnost zaplatit. Tím je záležitost skončena.

Pokud s platebním rozkazem nesouhlasíte, máte možnost nechat jej jednoduše zrušit, a to tak, že podáte opravný prostředek – odpor.

Pokud nesouhlasíte pouze s náklady řízení (ostatní částky jsou v pořádku), máte právo podat proti výroku o náhradě nákladů řízení odvolání.

 

Co se stane po zrušení platebního rozkazu?

Pokud je platební rozkaz zrušen, soudní řízení pokračuje, a to takovým způsobem, abyste měl/a možnost sporovat nároky proti Vám uplatněné.

Je však důležité si uvědomit, že při pokračování řízení narůstá výše úroků z prodlení a narůstají i náklady řízení. Pokud tedy podáte odpor a následně neuspějete, je možné, že budete ve výsledku platit víc.

 

Více druhů platebního rozkazu

Výše uvedený postup se vztahuje k nejběžnějšímu typu platebního rozkazu.

Jsou různé druhy platebních rozkazů. V závislosti na tom, o jaký platební rozkaz jde, se může lišit postup, jak platební rozkaz zpochybnit.

Proto byste si měli vždy pečlivě přečíst poučení, které je v platebním rozkazu uvedeno.

 

 

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o platebních rozkazech zde.

V průběhu soudního řízení má soud možnost vyzvat Vás, abyste

  • se písemně vyjádřil/a k žalobě, kterou proti Vám podal věřitel,
  • uvedl/a, na základě jakých skutečností neuznáváte nároky uvedené v žalobě věřitele, nebo
  • připojil/a listinné důkazy k prokázání svých tvrzení.

Jsou různé druhy výzev soudu. Pro všechny druhy výzev platí, že byste se jimi měl/a řídit.

V některých případech (u některých druhů výzev) ovšem platí, že v případě, že výzvě nevyhovíte, hrozí Vám prohra ve sporu.

Vždy si proto pečlivě přečtěte poučení, které je ve výzvě uvedeno.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Další postup

Pokud Vám byl doručen rozsudek nebo jiné rozhodnutí soudu, je důležité z rozhodnutí zjistit, jaké povinnosti pro Vás z rozhodnutí vyplývají.

Další postup závisí na tom, o jaké rozhodnutí jde (rozsudek, případně jaký, usnesení, který soud rozhodnutí vydal – zda soud prvního stupně nebo soud odvolací, apod.).

Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, většinou máte právo podat tzv. opravný prostředek, tedy např. odvolání.

Jestliže ovšem následně ve sporu stejně prohrajete, budete zpravidla platit ještě víc. Je proto dobré odhadnout, jaké šance v řízení máte.

 

Vykonatelnost

Velmi důležitá je pro Vás otázka, zda je rozhodnutí vykonatelné, případně v jaké části. Pokud je totiž rozhodnutí vykonatelné, je možné na jeho základě proti Vám vést exekuci.

Zda je rozhodnutí vykonatelné zjistíte dotazem u soudu.

Některá rozhodnutí jsou tzv. předběžně vykonatelná – např. rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě. Předběžná vykonatelnost znamená, že exekuci lze proti Vám vést dříve, než bude rozhodnutí v právní moci. Exekuci tedy lze v takovém případě vést i před tím, než podáte odvolání, i v průběhu odvolacího řízení.

 

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o rozhodnutích soudů zde.

Další postup

Jsou i jiná rozhodnutí, než jsou rozhodnutí soudu.

Jestliže je Vám doručeno rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení, je důležité z rozhodnutí zjistit, jaké povinnosti pro Vás z rozhodnutí vyplývají. V rozhodčím řízení se vydávají jednak rozhodčí nálezy, jednak usnesení.

Další postup se v závislosti na okolnostech liší. Přezkoumání rozhodčího nálezu je možné pouze tehdy, pokud se na tom s věřitelem dohodnete v rozhodčí smlouvě. V případě rozhodčího nálezu je možné podat žalobu k soudu, kterou se budete domáhat zrušení rozhodčího nálezu.

Možnosti soudu, jak rozhodčí nález zrušit, jsou ovšem omezené.

Jestliže přitom žalobu na zrušení rozhodčího nálezu podáte a následně stejně prohrajete, budete zpravidla platit ještě víc. Je proto dobré odhadnout, jaké šance v řízení máte.

 

Vykonatelnost

Pokud je rozhodčí nález nebo jiné rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení vykonatelné, lze proti Vám vést exekuci. Otázka vykonatelnosti je proto pro Vás velmi důležitá. Zda je rozhodnutí vykonatelné, zjistíte dotazem u toho, kdo rozhodnutí vydal (rozhodčí soud, jeden nebo více rozhodců).

 

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o rozhodnutích vydávaných v rozhodčích řízeních zde.

Pokud Vám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to tzv. povinného. Slovo „povinný“ je zákonné označení pro dlužníka.

Věřitel se v exekučním řízení nazývá „oprávněný“. V některých případech je věřitelů v exekučním řízení více.

Současně s vyrozuměním o zahájení exekuce Vám má být doručena též výzva ke splnění vymáhané povinnosti.

Jestliže je Vám doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, většinou nemůžete až na výjimky nakládat se svým majetkem a s majetkem, který náleží do společného jmění manželů.

Výjimky ze zákona jsou tyto:

  • běžná obchodní a provozní činnost,
  • uspokojování základních životních potřeb dlužníka a osob, ke kterým má dlužník vyživovací povinnost, a
  • udržování a správa majetku.

Zákon za určitých okolností umožňuje i další výjimky.

Pokud máte za to, že je dán důvod pro odklad exekuce nebo pro zastavení exekuce, podejte návrh na zastavení nebo na odklad exekuce.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o vyrozumění o zahájení exekuce zde.

Výzva

Výzva ke splnění vymáhané povinnosti je doručována dlužníkům společně s vyrozuměním o zahájení exekuce.

Ve výzvě je uvedeno, jaké povinnosti máte splnit. Většinou jde o povinnost zaplatit peněžitý dluh.

Podle výzvy je povinností dlužníka zaplatit náhradu nákladů vymáhání. Jde o náklady soudního exekutora (náklady exekuce) a věřitele (náklady oprávněného). Náklady jsou snížené (odměna soudního exekutora je snížena o 50 % až 70 %, náhrada jeho hotových výdajů je snížena o 50 %). Náhrada nákladů se podle výzvy platí jako záloha na náklady. Výše zálohy na náklady je stejná jako výše náhrady nákladů.

Zálohu na náklady podle výzvy zaplaťte, i když nesouhlasíte s tím, že máte náhradu nákladů platit nebo nesouhlasíte s její výší. Proti nákladům se lze bránit dodatečně. Pokud totiž zálohu na náklady podle výzvy zaplatíte, vydá soudní exekutor následně příkaz k úhradě nákladů exekuce, ve kterém své náklady i náklady věřitele definitivně vyčíslí (srov. níže).

 

Lhůta

Lhůta pro splnění povinnosti podle výzvy činí 30 dnů. Pokud ve lhůtě vše splníte, nebude provedena exekuce. Pokud nesplníte, může být exekuce provedena.

 

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Pokud vše podle výzvy splníte, soudní exekutor, vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, kterým vyčíslí náklady své (náklady exekuce) a věřitele (náklady oprávněného) – v tomto případě tedy již nepůjde o zálohu, nicméně výše vyčíslené náhrady nákladů bude stejná jako výše již zaplacené zálohy.

Pokud s výší náhrady nákladů nebudete souhlasit, můžete podat proti příkazu námitky. Stejně postupujte, pokud nesouhlasíte s tím, že máte náhradu nákladů platit. Tímto způsobem můžete usilovat o to, aby náklady byly nižší. Nejprve je ale musíte jako zálohu zaplatit na základě výzvy ke splnění vymáhané povinnosti – pokud tak ve lhůtě 30 dnů neuděláte, může být provedena exekuce.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o výzvě ke splnění vymáhané povinnosti zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

V případě tohoto způsobu provedení exekuce je postiženým majetkem Vaše právo na peněžní prostředky na Vašem bankovním účtu.

„Přikázání pohledávky z účtu“ znamená zablokování a výběr peněžních prostředků z Vašeho bankovního účtu. Tuto blokaci a výběr provede soudní exekutor a Vaše banka je povinna poskytnout mu při tom součinnost.

Máte ovšem právo i ze zablokovaného účtu splnit vymáhanou povinnost. Pokud tedy hodláte zaplatit dluh, který je vymáhán, lze tak učinit i ze zablokovaného účtu.

Dále máte právo na výběr určité částky – dvojnásobku životního minima jednotlivce.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

V případě tohoto způsobu provedení exekuce je postiženým majetkem Vaše právo na mzdu, případně jiný druh příjmu, který je uveden v zákoně a který

  • slouží jako odměna za práci,
  • odměnu za práci nahrazuje, nebo
  • je vyplácen spolu s odměnou za práci.

Zaměstnavatel nebo plátce jiného příjmu má povinnost provádět srážky ze mzdy nebo jiného Vašeho příjmu, nesmí Vám tedy mzdu nebo jiný příjem celý vyplácet. Sražené částky jsou prostřednictvím soudního exekutora vypláceny věřiteli.

Výše nezabavitelné částky se mění v závislosti na tom, kolik osob je na Vaši mzdu nebo jiný příjem odkázáno (zda vyživujete další osoby, např. své nezletilé děti). Základní nezabavitelná částka činí 7 935 Kč (v případě dlužníků, kteří žádné osoby nevyživují). Jestliže vyživujete další osobu, nezabavitelná částka se zvyšuje.

Plátce mzdy má vůči povinnému (dlužníkovi) nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Tato náhrada činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému (dlužníkovi), 50 Kč; to platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému (dlužníkovi). Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného (dlužníka) zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce jsou postiženým majetkem movité věci dlužníka (např. osobní automobil).

Některé věci jsou však z exekuce vyloučeny. Jde o věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiné věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům (např. obvyklé vybavení domácnosti).

Exekuce prodejem movitých věcí probíhá tak, že soudní exekutor sepíše, kterých věcí se exekuce týká. Tyto věci odveze, případně označí. Označí je tak, aby patrné, že se na ně vztahuje exekuce (většinou na ně nalepí žlutou nálepku).

Následně jsou věci prodány v dražbě, výjimečně jsou prodány jinak.

Výtěžek prodeje slouží ke krytí nákladů a pohledávek věřitelů.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci prodejem movitých věcí zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce jsou postiženým majetkem nemovité věci dlužníka (např. pozemek). Tyto věci jsou prodány v dražbě a z výtěžku prodeje jsou hrazeny náklady a pohledávky věřitelů.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci prodejem nemovitých věcí zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženo právo dlužníka na zaplacení určité částky od jeho dlužníka (v tomto případě tedy dlužník má svého dlužníka).

Exekuce se provede v zásadě tak, že dlužník dlužníka (tzv. poddlužník) má povinnost zaplatit prostřednictvím soudního exekutora věřiteli dlužníka. Dlužník dlužníka tedy neplní dlužníkovi.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen.

Exekuce se v případě exekutorského zástavního práva provede tak, že je nuceně zřízeno zástavní právo k určité nemovité věci. Zástavní právo je zřízeno za tím účelem, aby byla pohledávka věřitele zajištěna tímto zástavním právem. Zvyšuje se tak dobytnost pohledávky věřitele.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci zřízením exekutorského zástavního práva zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženo právo dlužníka na to, aby mu byla vydána nebo dodána movitá věc (např. dlužník má právo na dodávku zboží od svého dodavatele).

Exekuce se provede v zásadě tak, že věc je vydána nebo dodána nikoliv dlužníkovi, ale soudnímu exekutorovi. Ten věc prodá (většinou v dražbě) a výtěžek prodeje po uhrazení nákladů vyplatí věřiteli.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí) zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženým majetkem právo dlužníka na vypořádání jeho účasti na právnické osobě – např. právo dlužníka na vypořádací podíl při zániku jeho účasti na společnosti s ručením omezeným.

Exekuce se provádí tak, že účast dlužníka na právnické osobě je ukončena a věřiteli je prostřednictvím soudního exekutora vyplacena po uhrazení nákladů částka, která by jinak byla vyplacena dlužníkovi v případě zániku jeho účasti na právnické osobě.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více informací zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženým majetkem účast dlužníka na právnické osobě – např. podíl dlužníka na společnosti s ručením omezeným.

Exekuce se provádí tak, že účast dlužníka na právnické osobě je zpeněžena (prodána) a výtěžek zpeněžení je soudním exekutorem po uhrazení nákladů vyplacen věřiteli.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více informací zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Postiženým majetkem je při tomto způsobu provedení exekuce obchodní závod (dříve nazýván „podnik“) dlužníka.

Exekuce v tomto případě proběhne tak, že obchodní závod je převzat správcem obchodního závodu, na kterého dohlíží soudní exekutor.

Obchodní závod je správcem provozován, anebo prodán. Pokud je dále provozován, aniž by byl prodán, jsou věřitelé uspokojováni z příjmů, které jsou provozem obchodního závodu získány. V případě prodeje obchodního závodu jsou věřitelé uspokojeni z výtěžku prodeje.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci postižením obchodního závodu zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Při tomto způsobu exekuce je postiženým majetkem právo dlužníka na příjem získaný využitím nemovité věci (např. dlužník pronajímá byt a má právo na nájemné – toto právo je postiženo exekucí).

Exekuce probíhá tak, že soudní exekutor namísto dlužníka spravuje nemovitou věc (tedy částečně vykonává vlastnické právo dlužníka k nemovité věci) a soudnímu exekutorovi jsou vypláceny výnosy (např. nájemné). Z těchto výnosů jsou prostřednictvím soudního exekutora uspokojováni věřitelé.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V tomto případě je postiženo řidičské oprávnění dlužníka. Řidičský průkaz tedy již neopravňuje dlužníka k řízení motorových vozidel. Dlužník je tímto způsobem nucen, aby uhradil vymáhané dluhy.

Tímto způsobem lze vymáhat pouze výživné na nezletilé děti a na zletilé děti do 26 let věku, které se soustavně připravují studiem na své budoucí povolání.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci pozastavením řidičského oprávnění zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekuce vyklizením se provádí např. v případě, kdy je dlužník povinen vystěhovat se z bytu, ale neučinil tak. Pokud má dlužník nárok na náhradní bydlení, musí mu být zajištěno.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci vyklizením zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekuce se provádí tímto způsobem v případě, že dlužník má povinnost vydat nebo dodat věřiteli věc.

Věc je dlužníkovi odebrána a je předána věřiteli. Pokud jde o věc druhově určenou a jestliže se nepodaří dlužníkovi takovou věc odebrat, může si věřitel opatřit věc stejného druhu a stejné jakosti na náklady dlužníka.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je zpeněžena movitá věc, které je dlužník spoluvlastníkem. Výtěžek zpeněžení je následně mezi spoluvlastníky rozdělen.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je zpeněžena nemovitá věc, které je dlužník spoluvlastníkem. Výtěžek zpeněžení je následně mezi spoluvlastníky rozdělen.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je věc, které je dlužník spoluvlastníkem, skutečně rozdělena (např. původně jedna parcela je rozdělena na parcely dvě).

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Tento způsob exekuce je namístě v případě, že dlužník je povinen vykonat určitou práci pro věřitele. Věřitel může nechat práci provést někoho jiného nebo ji může provést i sám, pokud jde o práci, kterou může vykonat i někdo jiný než dlužník. V takovém případě je práce vykonána na náklady dlužníka.

Jestliže svou povinnost provést práci dlužník poruší, uloží mu soudní exekutor pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže dlužník ani poté povinnost nesplní, soudní exekutor na návrh věřitele uloží další přiměřené pokuty, dokud nebude exekuce zastavena.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Tento způsob exekuce je namístě v případě, že dlužník je povinen vykonat určitou práci pro věřitele, a to práci, kterou nikdo jiný vykonat nemůže.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutí soudního exekutora o nákladech vymáhání. V příkazu rozhodne soudní exekutor o nákladech svých (náklady exekuce) a o nákladech věřitele (náklady oprávněného).

Pokud nesouhlasíte s tím, že máte náklady nahrazovat Vy, nebo pokud nesouhlasíte s jejich výší, máte právo podat proti příkazu námitky. Na podání námitek máte lhůtu 8 dnů od doručení příkazu. Námitky se podávají u soudního exekutora. O námitkách rozhoduje soudní exekutor – pokud jim ovšem v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu a ten o námitkách rozhodne.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o příkazu k úhradě nákladů exekuce zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.