PÍSEMNOSTI DORUČOVANÉ MANŽELOVI/CE DLUŽNIKA - JAK POSTUPOVAT

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů, případně – za určitých okolností – má být postižen i majetek, který je jenom Váš.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

V případě tohoto způsobu provedení exekuce je postiženým majetkem Vaše právo na peněžní prostředky na bankovním účtu.

„Přikázání pohledávky z účtu“ znamená zablokování a výběr peněžních prostředků z Vašeho bankovního účtu. Tuto blokaci a výběr provede soudní exekutor, přičemž Vaše banka je povinna poskytnout při tom soudnímu exekutorovi součinnost.

Máte ovšem právo i ze zablokovaného účtu splnit vymáhanou povinnost. Pokud tedy hodláte zaplatit dluh, který je vymáhán, lze tak učinit i ze zablokovaného účtu.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

Některé věci jsou však z exekuce vyloučeny. Jde o věci, které jsou ve společném jmění dlužníka a Vás coby jeho/jejího manžela/ky, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Exekuce prodejem movitých věcí probíhá tak, že soudní exekutor sepíše, kterých věcí se exekuce týká. Tyto věci odveze, případně označí. Označí je tak, aby bylo patrné, že se na ně vztahuje exekuce (většinou na ně nalepí žlutou nálepku).

Následně jsou věci prodány v dražbě, výjimečně jsou prodány jinak.

Výtěžek prodeje slouží ke krytí nákladů a pohledávek věřitelů.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci prodejem movitých věcí zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmí manžel/ka dlužníka nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce jsou postiženým majetkem nemovité věci ve společném jmění manželů (např. pozemek). Tyto věci jsou prodány v dražbě a z výtěžku prodeje jsou hrazeny náklady a pohledávky věřitelů.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci prodejem nemovitých věcí zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmí manžel/ka dlužníka nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženo právo na zaplacení určité částky, přičemž toto právo je součástí společného jmění manželů.

Exekuce se provede v zásadě tak, že ten, kdo má do Vašeho společného jmění manželů tuto částku zaplatit (tzv. poddlužník), má povinnost zaplatit věřiteli, a to prostřednictvím soudního exekutora. Poddlužník tedy neplní do Vašeho společného jmění (Vám a dlužníkovi).

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen.

Exekuce se v případě exekutorského zástavního práva provede tak, že je nuceně zřízeno zástavní právo k určité nemovité věci. Zástavní právo je zřízeno za tím účelem, aby byla pohledávka věřitele zajištěna tímto zástavním právem. Zvyšuje se tak dobytnost pohledávky věřitele.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci zřízením exekutorského zástavního práva  zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmí manžel/ka dlužníka nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženo právo na to, aby mu/jí byla vydána nebo dodána movitá věc (právo na dodávku zboží od dodavatele), přičemž toto právo náleží do Vašeho společného jmění manželů.

Exekuce se provede v zásadě tak, že věc není vydána nebo dodána do Vašeho společného jmění manželů (tedy Vám a dlužníkovi), ale soudnímu exekutorovi. Ten věc prodá (většinou v dražbě) a výtěžek prodeje po uhrazení nákladů vyplatí věřiteli.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí) zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v exekučním příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženým majetkem účast na právnické osobě, přičemž tato účast je součástí Vašeho společného jmění manželů – např. podíl.

Exekuce se provádí tak, že účast na právnické osobě je zpeněžena (prodána) a výtěžek zpeněžení je soudním exekutorem po uhrazení nákladů vyplacen věřiteli. Nepodaří-li se účast prodat, postihuje exekuce pohledávku z práva na vypořádání.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více informací zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

Postiženým majetkem je při tomto způsobu provedení exekuce obchodní závod (dříve nazýván „podnik“).

Exekuce v tomto případě proběhne tak, že obchodní závod je převzat správcem obchodního závodu, na kterého dohlíží soudní exekutor.

Obchodní závod je správcem provozován, anebo prodán. Pokud je dále provozován, aniž by byl prodán, jsou věřitelé uspokojováni z příjmů, které jsou provozem obchodního závodu získány. V případě prodeje obchodního závodu jsou věřitelé uspokojeni z výtěžku prodeje.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta, apod.).

Více o exekuci postižením obchodního závodu zde.

 

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

Při tomto způsobu exekuce je postiženým majetkem právo dlužníka a Vás na příjem získaný využitím nemovité věci (např. pronajímáte byt a máte právo na nájemné – toto právo je postiženo exekucí).

Exekuce probíhá tak, že soudní exekutor namísto dlužníka a Vás spravuje nemovitou věc (tedy částečně vykonává vlastnické právo dlužníka a Vaše k nemovité věci) a soudnímu exekutorovi jsou vypláceny výnosy (např. nájemné). Z těchto výnosů jsou prostřednictvím soudního exekutora uspokojováni věřitelé.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce vyklizením se provádí např. v případě, kdy je vymáhána povinnost vystěhovat se z bytu. Pokud je dán nárok na náhradní bydlení, musí být zajištěno.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci vyklizením zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekuce se provádí tímto způsobem v případě, že je vymáhána povinnost vydat nebo dodat věřiteli věc.

Věc je v takovém případě odebrána a je předána věřiteli. Pokud jde o věc druhově určenou a jestliže se nepodaří takovou věc odebrat, může si věřitel opatřit věc stejného druhu a stejné jakosti na náklady dlužníka.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce je zpeněžena movitá věc, které jste spoluvlastníkem spolu s dlužníkem a s věřitelem dlužníka. Věřitel dlužníka se v takovém případě domáhá rozdělení prodeje společné věci s tím, že výtěžek zpeněžení je následně mezi všechny spoluvlastníky (Vás, dlužníka i věřitele) rozdělen.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmí manžel/ka dlužníka nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce je zpeněžena nemovitá věc, které jste spolu s dlužníkem a věřitelem spoluvlastníkem. Výtěžek zpeněžení je následně mezi spoluvlastníky rozdělen.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to manžela povinného.

„Manžel povinného“ je zákonné označení pro manžela/ku dlužníka.

Exekuce je vždy vedena proti dlužníkovi (ten je zákonem označován jako „povinný“). V některých případech je ovšem možné vést exekuci zároveň i na majetek manžela/ky dlužníka.

Pokud Vám byl doručen exekuční příkaz, znamená to, že při exekuci má být postižen i majetek, který patří do společného jmění manželů

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmíte nakládat.

V případě tohoto způsobu exekuce je věc, které jste společně s dlužníkem a věřitelem spoluvlastníkem, skutečně rozdělena (např. původně jedna parcela je rozdělena na parcely dvě) mezi všechny spoluvlastníky (Vás, dlužníka i věřitele).

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutí  soudního exekutora o nákladech vymáhání. V příkazu rozhodne soudní exekutor o nákladech svých (náklady exekuce) a o nákladech věřitele (náklady oprávněného).

Pokud nesouhlasíte s tím, jak bylo o náhradě nákladů rozhodnuto, máte právo podat proti příkazu námitky. Na podání námitek máte lhůtu 8 dnů od doručení příkazu. Námitky se podávají u soudního exekutora. O námitkách rozhoduje soudní exekutor – pokud jim ovšem v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu a ten o námitkách rozhodne.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.