POSTAVENÍ PLÁTCE MZDY A JINÉHO PODDLUŽNÍKA A PÍSEMNOSTI JIM NEJČASTĚJI DORUČOVANÉ - JAK POSTUPOVAT

„Povinný“ je zákonné označení pro dlužníka v exekuci. Jestliže má dlužník (povinný) svého dlužníka, označuje zákon tohoto dlužníka povinného (dlužníka) jako poddlužníka.

Plnění (např. peněžitá částka), které poddlužník dluží povinnému (dlužníkovi), je v rámci exekuce poskytnuto nikoliv povinnému (dlužníkovi), ale – prostřednictvím soudního exekutora – oprávněnému (věřiteli dlužníka). Oprávněný (věřitel) je tedy uspokojen z toho, co by jinak obdržel povinný (dlužník) od poddlužníka nebýt exekuce.

Pokud dluh poddlužníka spočívá v tom, že má být poddlužníkem vyplácena povinnému (dlužníkovi) mzda, označuje se poddlužník jako plátce mzdy. Plátcem mzdy je nejčastěji zaměstnavatel povinného (dlužníka).

Za plátce mzdy ve smyslu právní úpravy exekucí jsou ovšem považovány také osoby, které jsou povinny vyplácet povinnému (dlužníkovi) i jiné příjmy – to ovšem za podmínky, že se s těmito příjmy na základě zákona nakládá stejně jako se mzdou povinného (dlužníka).

Dalším častým případem poddlužníka je banka, u které má povinný (dlužník) účet. Zákonné označení banky je v tomto případě „peněžní ústav“. Za peněžní ústav se považují také další osoby (např. spořitelní družstvo) uvedené v zákoně.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání ani jiný opravný prostředek podat nelze.

Exekučním příkazem je Vám coby plátci mzdy přikázáno, abyste poté, kdy Vám byl exekuční příkaz doručen, prováděl/a ze mzdy dlužníka stanovené srážky a nevyplácel/a sražené částky dlužníkovi.

V případě tohoto způsobu provedení exekuce je postiženým majetkem mzda dlužníka, případně jiný druh příjmu uvedený v zákoně. Srážky tak lze kromě ze mzdy provádět též z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, a které jsou uvedeny v zákoně (§ 299 odst. 1 občanského soudního řádu).

Dlužník tedy má právo, abyste mu zaplatil/a určitou částku (mzdu nebo jiný příjem uvedený v zákoně). Toto jeho právo je ovšem postiženo exekucí. Je tedy Vaší povinností ze mzdy nebo jiného příjmu provést srážky a tyto srážky zaplatit prostřednictvím soudního exekutora věřiteli dlužníka.

Určitou část mzdy nebo jiného příjmu ovšem srazit nelze (jde o nezabavitelnou částku). Výše nezabavitelné částky se mění v závislosti na tom, kolik osob je na mzdu nebo jiný příjem dlužníka odkázáno (zda dlužník vyživuje další osoby, např. své nezletilé děti). Základní nezabavitelná částka činí 7 935 Kč (v případě dlužníků, kteří žádné osoby nevyživují). Jestliže vyživuje další osobu, nezabavitelná částka se zvyšuje.

Plátce mzdy má vůči povinnému (dlužníkovi) nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Tato náhrada činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému (dlužníkovi), 50 Kč; to platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému (dlužníkovi). Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného (dlužníka) zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc, např. své účetní.

Více o exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání ani jiný opravný prostředek podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženo právo dlužníka na zaplacení určité částky od jeho dlužníka.

Exekuce se provede v zásadě tak, že dlužník dlužníka (tzv. poddlužník) má povinnost zaplatit prostřednictvím soudního exekutora věřiteli dlužníka.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí  soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání ani jiný opravný prostředek podat nelze.

V případě tohoto způsobu exekuce je postiženo právo dlužníka na to, aby mu byla vydána nebo dodána movitá věc (např. dlužník má právo na dodávku zboží od svého dodavatele).

Exekuce se provede v zásadě tak, že věc je vydána nebo dodána nikoliv dlužníkovi, ale soudnímu exekutorovi. Ten věci prodá (většinou v dražbě) a výtěžek prodeje po uhrazení nákladů vyplatí věřiteli.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více informací zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.