POSTAVENÍ DALŠÍCH OSOB DOTČENÝCH EXEKUCÍ

Exekucí vedenou proti dlužníkovi mohou být dotčeny různé osoby. Kromě dlužníka, věřitele, manžela/ky dlužníka, plátce mzdy dlužníka atd. mohou být exekucí dotčeni také např. pronajímatel bytu, ve kterém dlužník bydlí, nájemce bytu, který je ve vlastnictví dlužníka, spolubydlící dlužníka apod.

Pokud se Vás týká cizí exekuce a nevíte si rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuce prodejem movitých věcí je prováděna tak, že jsou dlužníkovi zabaveny jeho movité věci (např. věci, které má ve své domácnosti), tyto věci jsou prodány a po odečtení nákladů je z výtěžku zpeněžení prostřednictvím soudního exekutora uspokojován věřitel.

Může dojít k tomu, že se exekuce dotkne i cizí osoby – např. exekucí bude postižen majetek (movitá věc), který je ve vlastnictví pronajímatele bytu nebo spolubydlícího. Je možná i situace opačná – tedy že bude exekuci vedenou proti pronajímateli postižen majetek (movitá věc), který má v pronajatém bytě (byt je v takovém případě ve vlastnictví dlužníka) nájemce (movitá věc je tedy ve vlastnictví nájemce a nikoliv dlužníka, nicméně je postižena v exekuci).

V takovém případě má osoba dotčená cizí exekucí právo se bránit. Může u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí movité věci ze soupisu věcí, které mají být v exekuci zpeněženy. Lhůta činí 30 dnů ode dne, kdy se osoba dotčená cizí exekucí dozvěděla o soupisu movité věci. Pokud se osoba dotčená cizí exekucí nedomůže svého práva prostřednictvím návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, nezbývá než podat žalobu, kterou se bude domáhat vyloučení své movité věci z exekuce.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci prodejem movitých věcí zde.

Exekuce správou nemovité věci spočívá v tom, že soudní exekutor po dobu exekuce vykonává část vlastnických práv dlužníka k nemovité věci (soudní exekutor je např. v postavení pronajímatele bytu, který je ve vlastnictví dlužníka). V takovém případě tedy, je-li nemovitá věc pronajata (např. nájem bytu), není nájemné vypláceno dlužníkovi, ale je prostřednictvím soudního exekutora vypláceno věřiteli dlužníka.

Výše uvedené se týká nejen nájmu bytu, ale jakéhokoliv nájmu. Stejně tak se týká jakýchkoliv užitků či plodů z nemovité věci, nikoliv jen nájemného.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Exekuce vyklizením (vyklizením je míněno vystěhování) je prováděna tehdy, jestliže dlužník užívá určitou nemovitost věřitele (např. bydlí v bytě věřitele) neoprávněně. Podle zákona jsou totiž v takovém případě odstraněny (vystěhovány) nejen věci patřící dlužníkovi, ale též věci jiných osob, pokud byly se souhlasem dlužníka umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu.

Pokud věci nepřevezme dlužník nebo některý ze zletilých členů jeho domácnosti, jsou dány do úschovy. Pokud nejsou z úschovy vyzvednuty, mohou být po 6 měsících zpeněženy, výtěžek zpeněžení je po odečtení nákladů úschovy a nákladů zpeněžení vyplacen dlužníkovi.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekuci vyklizením zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.