PÍSEMNOSTI DORUČOVANÉ VĚŘITELI - JAK POSTUPOVAT

Pokud máte listinu (tzv. exekuční titul), ze které vyplývá, že dlužník má vůči Vám určitou povinnost, a pokud dlužník svou povinnost nesplnil, je třeba zjistit, zda může být na základě takové listiny vedena proti dlužníkovi exekuce.

Exekuci lze vést na základě listiny uvedené v zákonu (§ 40 exekuční řád). Listina musí být navíc tzv. vykonatelná.

Takovou listinou je vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelné rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, případně jiná listina, na základě které lze podle zákona vést exekuci.

Vykonatelnost nastává uplynutím lhůty, kterou měl dlužník na splnění své povinnosti (na poskytnutí plnění).

Zda je listina vykonatelná, lze v některých případech zjistit přímo z listiny (např. rozsudek soudu je opatřen doložkou vykonatelnosti, některé exekuční tituly se ovšem doložkou vykonatelnosti neopatřují – např. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti).

Pokud z listiny nelze zjistit, zda je vykonatelná (např. rozsudek soudu je sice vykonatelný, ale doložkou vykonatelnosti opatřen není), je třeba obrátit se na toho, kdo listinu vydal (např. dotázat se soudu).

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta apod.).

Více o exekučních titulech zde.

Pokud Vám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, jste v postavení účastníka exekučního řízení, a to tzv. oprávněného. Slovo „oprávněný“ je zákonné označení pro věřitele. Exekuční řízení bylo zahájeno na základě Vašeho návrhu (exekučního návrhu).

V některých případech je věřitelů v exekučním řízení více.

Dlužník se v exekučním řízení nazývá „povinný“.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta, apod.).

Více o vyrozumění o zahájení exekuce zde.

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým je rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena. Odvolání proti exekučnímu příkazu podat nelze.

Exekučním příkazem je postižen majetek, který je v příkazu vymezen. S tímto majetkem nesmí dlužník nakládat.

Způsoby exekuce jsou různé (srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, prodej nemovitých věcí atd.). V závislosti na konkrétním způsobu exekuce se liší následný postup soudního exekutora (např. při srážkách ze mzdy je dlužníkovi vyplácena jen část jeho mzdy a srážky ze mzdy jsou vypláceny prostřednictvím soudního exekutora věřiteli, při prodeji nemovitých věcí je věřitel prostřednictvím soudního exekutora uspokojen z výtěžku prodeje apod.).

Z exekučního příkazu vyplývají různá omezení pro dlužníka. Věřiteli je exekuční příkaz doručován též, nicméně pro věřitele ze samotného exekučního příkazu omezení nevyplývají.

Od věřitele ovšem může být soudním exekutorem vyžadována součinnost při provádění exekuce (to navazuje na vydání exekučního příkazu), a to v závislosti na způsobu exekuce (např. při exekuci, v rámci které dochází k rozdělení společné věci, jestliže podílovými spoluvlastníky věci jsou věřitel a dlužník).

Soudní exekutor dále potřebuje součinnost věřitele, aby věřiteli mohl předat vymožené plnění (např. provést platbu na bankovní účet věřitele).

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta, apod.).

Více o exekučních příkazech zde.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutí soudního exekutora o nákladech vymáhání. V příkazu rozhodne soudní exekutor o nákladech svých (náklady exekuce) a o nákladech věřitele (náklady oprávněného).

V příkazu je tedy uvedeno, zda máte nárok na náhradu svých nákladů s tím, že v případě, že nárok máte, je tento nárok i vyčíslen.

Pokud nesouhlasíte s tím, jak bylo o náhradě nákladů rozhodnuto, máte právo podat proti příkazu námitky. Na podání námitek máte lhůtu 8 dnů od doručení příkazu. Námitky se podávají u soudního exekutora. O námitkách rozhoduje soudní exekutor – pokud jim ovšem v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu a ten o námitkách rozhodne.

Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou právní pomoc (dluhové poradny, advokáta, apod.).

Více o příkazu k úhradě nákladů exekuce zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.