PŘIKÁZÁNÍ POHLEDÁVKY Z ÚČTU

SHRNUTÍ

EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Exekuce je v tomto případě provedena tak, že banka vyplatí věřiteli zůstatek na účtu dlužníka. Bankovní účet dlužníka je přitom nejprve zablokován.

Než se tak ovšem stane, má dlužník možnost splnit vymáhanou povinnost do 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti. Platbu může provést i z účtu, který je blokovaný.

Jinak bude z bankovního účtu dlužníka vyplacena prostřednictvím soudního exekutora věřiteli a soudnímu exekutorovi taková částka, aby byla uhrazena pohledávka věřitele a veškeré související náklady. Z tohoto pravidla však existují různé výjimky (např. ponechání dvojnásobku životního minima jednotlivce), v případě těchto výjimek má dlužník i nadále možnost nakládat se zůstatkem na účtu.

ÚČET MANŽELA/KY DLUŽNÍKA

V případech stanovených občanským soudním řádem může být pohledávka věřitele uspokojována také z bankovního účtu manžela/ky dlužníka.

Výše uvedený výklad je jen stručným a zjednodušeným popisem, který nemůže nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.

PODROBNÝ VÝKLAD

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vést exekuci na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného (dlužníka) u peněžního ústavu (§ 262a odst. 4 o. s. ř.).

Součástí společného jmění manželů jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
 • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny [§ 710 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)].

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění manželů, může se oprávněný (věřitel) při exekuci uspokojit i z toho, co je ve společném jmění manželů (§ 731 občanského zákoníku).

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl povinného (dlužníka), kdyby bylo společné jmění manželů zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. (§ 732 občanského zákoníku)

Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění manželů, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo (§ 733 občanského zákoníku).

Je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný majetkový režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména věřitele, může tato osoba své právo uplatnit u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění manželů, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo; přitom se použije § 742 občanského zákoníku (§ 734 občanského zákoníku).

Je-li exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis (občanský zákoník, případně jiný předpis), nebo nelze-li ho exekucí postihnout, může se manžel povinného (dlužníka) domáhat v této části zastavení exekuce. O tom musí být soudním exekutorem poučen. (§ 262b odst. 1 o. s. ř.)

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného (dlužníka) bude zastavena, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného (dlužníka) by náležely do společného jmění manželů. (§ 262b odst. 2 o. s. ř.)

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze provést pouze tehdy, jestliže byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce tímto způsobem.

Exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu obsahuje vždy příkaz určený peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude příkaz doručen z účtu povinného (dlužníka) až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství

 • nevyplácel peněžní prostředky,
 • neprováděl na ně započtení a
 • ani s nimi jinak nenakládal (§ 304 odst. 1 o. s. ř.).

Povinný (dlužník) ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství; to neplatí v případě prostředků, na které se exekuce nevztahuje (viz výše) a dále v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet oprávněného (věřitele) nebo soudního exekutora vedený u peněžního ústavu (§ 304 odst. 3 o. s. ř.).

Soudní exekutor doručí exekuční příkaz oprávněnému (věřiteli), povinnému (dlužníkovi) a peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému (dlužníkovi) nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu. (§ 304 odst. 2 o. s. ř.)

DISPOZICE S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ

Peněžní prostředky uvedené v § 304a odst. 1 o. s. ř. [tedy peněžní prostředky určené na uspokojování některých pracovněprávních nároků zaměstnanců povinného (dlužníka)], peněžní ústav vyplatí povinnému (dlužníkovi), jestliže mu předloží své písemné prohlášení, v němž uvede účel platby, celkovou částku a jména zaměstnanců s uvedením výše částek, jež jim mají být vyplaceny, podpis povinného (dlužníka) na prohlášení musí být úředně ověřen. (§ 304a odst. 2 o. s. ř.)

Výplatu peněžních prostředků povinnému (dlužníkovi) peněžní ústav oznámí soudnímu exekutorovi. Povinný (dlužník) je povinen soudnímu exekutorovi vyplacení mezd (platů), náhrad mezd (platů) nebo jiných plnění, která nahrazují odměnu za práci, svým zaměstnancům vyúčtovat, jestliže mu to soudní exekutor uloží. (§ 304a odst. 3 o. s. ř.)

Peněžní prostředky podle § 304b odst. 1 o. s. ř. (tedy peněžní prostředky ve výši dvojnásobku životního minima) peněžní ústav vyplatí povinnému (dlužníkovi) na jeho žádost nejvýše jednou (§ 304b odst. 2 věta první o. s. ř.), výplatu peněžních prostředků povinnému (dlužníkovi) oznámí peněžní ústav soudnímu exekutorovi, který vede exekuci (§ 304b odst. 3 o. s. ř.).

Je-li exekuce vedena podle § 262a odst. 4 o. s. ř. [jde tedy o vydobytí dluhu pro který lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného (dlužníka) u peněžního ústavu], nevztahují se zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o. s. ř. na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž byl peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, převyšuje-li částku podle § 304b odst. 1 o. s. ř. Peněžní prostředky podle předchozí věty vyplatí peněžní ústav manželovi povinného (dlužníka) na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného (dlužníka) při doručení exekučního příkazu poučen. (§ 304b odst. 4 o. s. ř.)

PROVEDENÍ EXEKUCE

Exekuce se provede odepsáním pohledávky a jejího příslušenství z účtu a jejím vyplacením prostřednictvím soudního exekutora oprávněnému (věřiteli) (§ 307 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Exekuci podle exekučního příkazu nelze provést před

 • uplynutím lhůty 30 dnů uvedené ve výzvě soudního exekutora ke splnění vymáhané povinnosti,
 • právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě 30 dnů uvedené ve výzvě soudního exekutora ke splnění vymáhané povinnosti,
 • zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí,
 • právní mocí exekučního příkazu (§ 47 odst. 2 ex. ř.).

Právní mocí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu v exekučním řízení se rozumí stav, kdy

 • uplynula lhůta 30 dnů uvedená ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6 ex. ř.,
 • nastala právní moc rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě 30 dnů uvedené ve výzvě podle § 46 odst. 6 ex. ř., a
 • nastala právní moc exekučního příkazu (§ 52 odst. 3 ex. ř.).

Peněžní ústav provede exekuci (§ 307 odst. 2 a 3 o. s. ř.)

 • ve dni, který následuje po doručení vyrozumění podle § 305 o. s. ř.,
 • není-li však pohledávka povinného (dlužníka) z účtu ještě splatná, ve dni, který následuje po její splatnosti,
 • nebyla-li vymáhaná pohledávka a její příslušenství zcela uhrazena, provede peněžní ústav exekuci také ve dni následujícím po dni, v němž na účet dojdou peněžní prostředky v takové výši, která je potřebná k plnému uspokojení oprávněného (věřitele). Nedojde-li k tomu do šesti měsíců ode dne doručení vyrozumění podle § 305 o. s. ř., provede peněžní ústav exekuci ohledně dodatečně došlých peněžních prostředků rovněž ve dni, který následuje po uplynutí uvedené doby, popřípadě oprávněnému (věřiteli) sdělí, že na účtu povinného (dlužníka) nebyly peněžní prostředky.

Exekuce se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného (dlužníka) z účtu jen k částečnému uspokojení oprávněného (věřitele) (§ 307 odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

VÝPLATA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Jedna vymáhaná pohledávka

Pohledávka odepsaná z účtu je peněžním ústavem vyplacena prostřednictvím soudního exekutora oprávněnému (věřiteli) (§ 307 odst. 1 věta první o. s. ř.). Odepsanou pohledávku z účtu povinného (dlužníka) je peněžní ústav povinen oprávněnému (věřiteli) prostřednictvím soudního exekutora vyplatit, i když má vůči němu peněžitou pohledávku, kterou by jinak mohl započíst (§ 307 odst. 4 o. s. ř.).

Provedením exekuce se peněžní ústav zprostí v rozsahu plnění vyplaceného oprávněnému (věřiteli) své povinnosti vůči povinnému (dlužníkovi) (§ 307 odst. 5 o. s. ř.).

 

Zvláštní ustanovení pro případ více vymáhaných pohledávek

Je-li exekuce přikázáním pohledávky z téhož účtu vedena k vydobytí více pohledávek, uspokojují se jednotlivé pohledávky podle svého pořadí (§ 309 odst. 1 o. s. ř.).

Pořadí pohledávek, pro něž je vedena exekuce, se řídí dnem, kdy byl peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz; byly-li mu téhož dne doručeny exekuční příkazy pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li pohledávka z účtu povinného (dlužníka) k uspokojení všech vymáhaných pohledávek se stejným pořadím, uhradí se poměrně (§ 309 odst. 2 o. s. ř.).

Podle § 309a odst. 1 až 3 o. s. ř. platí, že byla-li pohledávka z účtu povinného (dlužníka) zastavena podle zvláštního právního předpisu nebo převedena k zajištění dluhu povinného (dlužníka) ve prospěch jeho věřitele a mají-li tato práva

 • dřívější pořadí než pohledávka, pro kterou je vedena exekuce, lze exekuci přikázáním těmito právy dotčené pohledávky z účtu, popřípadě její části, provést jen tehdy, jestliže práva zanikla, aniž by byly peněžní prostředky z účtu na jejich základě zcela vybrány (v takovém případě peněžní ústav exekuci provede podle § 307 odst. 2 a 3 o. s. ř., popřípadě v den, který následuje po té, co se o tomto zániku dozvěděl),
 • pozdější pořadí než pohledávka, pro kterou je vedena exekuce, při provedení exekuce se k nim nepřihlíží,
 • stejné pořadí jako pohledávka, pro kterou je vedena exekuce, a nestačí-li těmito právy nedotčená část pohledávky z účtu, na niž se vztahuje exekuce (§ 306 odst. 1 o. s. ř.), k plnému uspokojení vymáhané pohledávky, uhradí se vymáhaná pohledávka, popřípadě její neuhrazená část, poměrně, přičemž ustanovení § 316 odst. 2 a 3 o. s. ř. tu platí obdobně, exekuci peněžní ústav provede obdobně podle § 307 odst. 3 o. s. ř.;

pro pořadí těchto práv je rozhodující den jejich vzniku (§ 309a odst. 4 o. s. ř.).

Má-li být uspokojeno několik pohledávek, může peněžní ústav odevzdat sraženou částku soudnímu exekutorovi. Peněžní ústav je povinen odevzdat sraženou částku soudnímu exekutorovi, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných (věřitelů) nařídí soudní exekutor. Soudní exekutor odevzdanou částku rozvrhne mezi oprávněné (věřitele) a vyplatí jim částky na ně připadající. (§ 316 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 309 odst. 2 o. s. ř.).

Odevzdáním sražené částky soudu zprošťuje se peněžní ústav své povinnosti vůči povinnému až do výše této částky (§ 316 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 309 odst. 2 o. s. ř.).

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ODKLADU A ZASTAVENÍ EXEKUCE

Byl-li povolen odklad exekuce podle § 266 o. s. ř. a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen (§ 308 odst. 1 o. s. ř.).

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela/ky povinného (dlužníka) bude zastavena, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela/ky povinného (dlužníka) by náležely do společného jmění manželů. (§ 262b odst. 2 o. s. ř.)

Je-li zastavena exekuce, zanikají dnem právní moci usnesení o zastavení exekuce povinnosti peněžního ústavu podle § 304 odst. 1 o. s. ř. a účinky exekuce uvedené v § 304 odst. 3, § 306 a § 307 o. s. ř.; byla-li exekuce zastavena částečně, platí to obdobně o dotčené části pohledávky z účtu. O tom, že usnesení o zastavení (částečném zastavení) exekuce nabylo právní moci, je peněžní ústav vyrozuměn. (§ 308 odst. 2 o. s. ř.).

SKONČENÍ EXEKUCE

Provedením (§ 307, § 308, § 309a odst. 1 a 3 o. s. ř.) exekuce končí (§ 306 odst. 2 o. s. ř.).

POSTIHY VŮČI PENĚŽNÍMU ÚSTAVU

Nepostupuje-li peněžní ústav tak, jak mu to ukládají ustanovení § 304 odst. 1 a § 307 až § 309a o. s. ř., může se oprávněný (věřitel) domáhat, a to i tehdy, když už na účtu povinného (dlužníka) není dostatek prostředků, aby mu peněžní ústav zaplatil částku, na kterou by měl právo, kdyby peněžní ústav postupoval správně (§ 311 o. s. ř.).

Výše uvedený výklad je sice podrobnějším popisem právní úpravy, nemůže ovšem nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.