SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI A UHRAZENÍ ZÁLOHY NA SNÍŽENÉ NÁKLADY EXEKUCE A NA NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO

SHRNUTÍ

VÝZVA KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI

Krátce po zahájení exekučního řízení zašle soudní exekutor dlužníkovi výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. Dlužník je ve výzvě označen jako „povinný“.

Pokud je Vám výzva jakožto dlužníkovi doručena, pečlivě si ji přečtěte.

Pokud s výzvou souhlasíte (ve výzvě je uvedeno správně, jakou povinnost máte splnit), postupujte podle výzvy a vymáhanou povinnost splňte. Lhůta ke splnění činí 30 dnů od doručení výzvy.

Pokud podle výzvy včas splníte své povinnosti:

Dále budete hradit náklady oprávněného (věřitele), ale ty byste hradili i v případě, že byste nepostupovali podle výzvy ke splnění vymáhané povinnosti. Pokud nesouhlasíte jen s výší nákladů exekuce nebo nákladů oprávněného (věřitele), přesto zaplaťte částku uvedenou ve výzvě, vyčkejte doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce a proti tomuto příkazu podejte námitky.

Výše uvedený výklad je jen stručným a zjednodušeným popisem, který nemůže nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.

PODROBNÝ VÝKLAD

POVAHA VÝZVY KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI

Podle § 46 odst. 6 ex. ř. platí, že soudní exekutor zašle povinnému (dlužníkovi) společně s vyrozuměním o zahájení exekuce také výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí:

  • vymáhaný nárok a
  • zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (věřitele).

Soudní exekutor povinného (dlužníka) zároveň ve výzvě poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá soudní exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce je exekuce provedena (což v tomto případě znamená, že je skončena).

Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz nakládat s majetkem podle § 44a odst. 1 ex. ř. a podle § 47 odst. 6 ex. ř. Jinak exekutor provede exekuci.

Výzva soudního exekutora ke splnění vymáhané povinnosti ve smyslu § 46 odst. 6 ex. ř. je v jistém smyslu poslední nabídkou povinnému (dlužníkovi), aby splnil své povinnosti. Pokud tak povinný (dlužník) učiní, exekuce bude skončena, aniž by soudní exekutor přikročil k faktickému vymáhání.

SNÍŽENÉ NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO (VĚŘITELE)

Záloha na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (věřitele) odpovídá výši těchto nákladů (výše zálohy a výše nákladů je stejná).

Pokud povinný (dlužník) ve lhůtě 30 dnů uhradí vymáhaný nárok i zálohu, vydá soudní exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Tento příkaz potvrdí výši nákladů. Jeho právní moci je exekuce skončena.

V případě, že je exekuce skončena tímto způsobem:

  • je exekuce skončena dříve, než soudní exekutor přikročí k jejímu provedení některým ze způsobů provedení exekuce (např. srážkami ze mzdy),
  • náklady exekuce, které musí povinný (dlužník) platit, jsou sníženy takto:
    • odměna soudního exekutora o 50% až 70% a
    • paušální částka náhrady hotových výdajů o 50%.

Pokud povinný (dlužník) s výší nákladů nesouhlasí, má právo podat námitky (§ 88 odst. 3 ex. ř.) proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, více zde.

Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce mohou podat též další účastníci exekučního řízení.

Výše uvedený výklad je sice podrobnějším popisem právní úpravy, nemůže ovšem nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.