ZAHÁJENÍ EXEKUCE

SHRNUTÍ

ZAHÁJENÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Pokud věřitel požaduje, aby bylo zahájeno exekuční řízení, musí podat tzv. exekuční návrh. Exekuční návrh se podává u soudního exekutora. V okamžiku, kdy je soudnímu exekutorovi exekuční návrh doručen, je exekuční řízení zahájeno.

POVĚŘENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA VEDENÍM EXEKUCE

O zahájení exekuční řízení se dlužník nedozví od soudního exekutora nebo exekučního soudu okamžitě.

Soudní exekutor totiž musí nejprve požádat exekuční soud o to, aby byl vedením exekuce pověřen.

Pokud je soudní exekutor pověřen vedením exekuce, soudní exekutor případně nejprve zjišťuje majetek dlužníka (včetně prostředků na bankovních účtech) a tento majetek případně i zajišťuje (blokuje), a to prostřednictvím exekučních příkazů.

Teprve následně je dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce. Vyrozumění o zahájení exekuce se doručuje též věřiteli.

POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA

V exekučním řízení je činný kromě exekučního soudu také soudní exekutor, úkony soudního exekutora se považují za úkony exekučního soudu (§ 28 ex. ř.).

Při exekuci musí soudní exekutor postupovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.

Soudní exekutor kromě exekucí vykonává ještě některé další činnosti.

Soudní exekutor má sice také postavení soukromého podnikatele – tím se ovšem pouze myslí, že má zisk nebo ztrátu v závislosti na tom, jak je v exekuci úspěšný. Postavení soudního exekutora jakožto podnikatele ale nemá vliv na postup soudního exekutora v exekuci, soudní exekutor tedy musí postupovat nezávisle, nestranně a spravedlivě bez ohledu na svůj zisk nebo ztrátu.

OZNAČENÍ POUŽÍVANÁ SOUDNÍMI EXEKUTORY, EXEKUTORSKÝ PRŮKAZ, RAZÍTKO A PEČETIDLO

Soudní exekutor je oprávněn a povinen používat označení podle zákona (označení exekutorského úřadu, průkaz soudního exekutora, slovní označení činnosti soudního exekutora apod.). Tato označení lze požívat jen na základě právního předpisu, nikdo jiný je užívat nemůže.

POSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ SOUDNÍHO EXEKUTORA

Soudní exekutor může zaměstnávat zaměstnance. Zaměstnanci soudního exekutora jsou: exekutorský kandidát, exekutorský koncipient, vykonavatel soudního exekutora a další zaměstnanci soudního exekutora.

Zaměstnanci soudního exekutora jsou při exekuci oprávněni vykonávat různé úkony místo soudního exekutora. Při úkonech mimo kancelář jsou zaměstnanci soudního exekutora povinni prokázat své oprávnění služebním průkazem.

Exekutorský kandidát je při exekuci oprávněn ke všem úkonům, ke kterým je oprávněn soudní exekutor.

Exekutorský koncipient je při exekuci oprávněn téměř ke všem úkonům jako soudní exekutor, nemůže však např. vydat exekuční příkaz.

Vykonavatel soudního exekutora je při exekuci oprávněn jen k úkonům, kterými je exekuce prováděna (příjem finančních prostředků, osobní prohlídka dlužníka, zajištění věcí dlužníka apod.).

Další zaměstnanci soudního exekutora (např. administrativní pracovnice) mohou činit pouze jednoduché úkony.

Výše uvedený výklad je jen stručným a zjednodušeným popisem, který nemůže nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.

PODROBNÝ VÝKLAD

ZAHÁJENÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Podle § 35 odst. 1 a 2 ex. ř. se exekuční řízení zahajuje na návrh, přičemž exekuční řízení je zahájeno dnem, hodinou a minutou, kdy exekuční návrh došel soudnímu exekutorovi. Účastníky řízení jsou oprávněný (věřitel) a povinný (dlužník), účastníkem řízení je také manžel povinného (dlužníka), je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů (§ 36 odst. 1 a 2 ex. ř.).

Exekuční návrh podává oprávněný (věřitel) nebo ten, kdo prokáže, že na něj přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5 ex. ř. (srov. § 37 odst. 1 ex. ř.).

Podle § 36 odst. 3 ex. ř. platí, že exekuci lze vést ve prospěch někoho jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný (věřitel), jen jestliže je prokázáno, že na něj přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu. Podle § 36 odst. 5 věta první ex. ř. platí, že prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného (věřitele), o něž v exekučním řízení jde, do řízení místo dosavadního oprávněného (věřitele) vstupuje jako právní nástupce.

Současně s exekučním návrhem může být podán i návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání došel exekutorovi. Nestanoví-li se dále jinak, je k rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání příslušný exekuční soud. (§ 35 odst. 6 ex. ř.)

EXEKUČNÍ NÁVRH

Exekuční řád v § 38 odst. 1 ex. ř. stanoví obsahové náležitosti exekučního návrhu takto:

 • označení soudního exekutora, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla,
 • z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,
 • přesné označení exekučního titulu,
 • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena,
 • údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný (dlužník) vymáhanou povinnost splnil,
 • popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný (věřitel) dovolává.

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, a případně rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (§ 38 odst. 2 ex. ř.).

ÚKONY SOUDNÍHO EXEKUTORA PO ZAHÁJENÍ EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ

Soudní exekutor po zahájení exekučního řízení podle § 35 odst. 2 ex. ř. zejména:

 • posoudí exekuční návrh a případně o něm rozhodne (§ 39 ex. ř.) a
 • případně požádá exekuční soud o pověření a nařízení exekuce (§ 43a odst. 1 ex. ř.).

Podle § 39 odst. 1 ex. ř. platí, že neobsahuje-li exekuční návrh, návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů soudní exekutor oprávněného (věřitele), aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést, soudní exekutor vyzve oprávněného (věřitele) k opravení nebo doplnění návrhu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu došel exekuční návrh nebo návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.

Soudní exekutor exekuční návrh, případně i návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání podle § 39 odst. 2 ex. ř. odmítne, pokud není:

 • exekuční návrh v určené lhůtě řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, nebo
 • k exekučnímu návrhu přiložen exekuční titul.

O těchto následcích musí být oprávněný (věřitel) poučen.

Soudní exekutor exekuční návrh podle § 39 odst. 3 ex. ř. zamítne, pokud nejsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro vedení exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut.

Pokud nejsou dány důvody pro odmítnutí ani zamítnutí exekučního návrhu, soudní exekutor podle § 43a odst. 1 ex. ř. požádá exekuční soud o to, aby byl pověřen vedením exekuce.

Jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení stanovené zákonem, soudní exekutor exekuční řízení usnesením zastaví (§ 39 odst. 4).

Podle § 39 odst. 6 ex. ř. byl-li současně s exekučním návrhem podán i návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání, soudní exekutor rozhodne o zamítnutí exekučního návrhu nebo o zastavení exekučního řízení pouze na základě pokynu soudu podle § 43a odst. 6 ex. ř., podle kterého jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí soudnímu exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh částečně nebo úplně odmítl nebo zamítl nebo aby exekuční řízení zastavil, tímto pokynem je soudní exekutor vázán.

SOUDNÍ EXEKUTOR

Podle § 1 odst. 1 ex. ř. je soudní exekutor fyzická osoba splňující předpoklady podle exekučního řádu, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

Soudní exekutor vykonává podle § 1 odst. 2 ex. ř. exekuční činnost a další činnost podle exekučního řádu.

Exekuční činností je provádění nuceného výkonu exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva (§ 1 odst. 2 ex. ř.).

Další činností podle exekučního řádu je podle § 74 a násl. ex. ř.:

 • poskytování právní pomoci oprávněnému (věřiteli) nebo povinnému (dlužníku) po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností,
 • provádění autorizované konverze dokumentů,
 • sepis listin a výkon jiné činnosti stanovené exekučním řádem (přijetí peněz, listin a jiných movitých věcí, jejichž povaha to umožňuje, do úschovy, dále jiná činnost na základě pověření soudu nebo stanovená zvláštním právním předpisem, dražba movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka nebo jiné osoby oprávněné s věcí disponovat, dále – na základě pověření soudu nebo státního zástupce – zjištění majetku podléhajícího podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a správa takového majetku, doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku a sepis protokolu o takové žádosti, a sepisování exekutorských zápisů).

NEZÁVISLÝ, NESTRANNÝ A SPRAVEDLIVÝ VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI

Exekuční činnost musí soudní exekutor vykonávat nezávisle, nestranně a spravedlivě, proto:

 • soudní exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle, při výkonu exekuční činnosti je vázán jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkon rozhodnutí a exekučním řízení (§ 2 odst. 1 ex. ř.),
 • exekuční a další činnost vykonává soudní exekutor za úplatu (§ 3 odst. 1 ex. ř.), která je jednou ze záruk jeho nezávislosti,
 • soudní exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti (§ 2 odst. 2 ex. ř.),
 • činnost soudního exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku, soudní exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy (§ 3 odst. 2 ex. ř.).

V exekučním řízení je soudní exekutor zvláštním procesním subjektem. Není zásadně účastníkem exekučního řízení (srov. § 36 ex. ř.) a není ani zástupcem žádného z účastníků exekučního řízení (ani oprávněného). Účastníkem exekučního řízení je pouze tehdy, pokud je v exekučním řízení rozhodováno o jeho právech a povinnostech, zejména o odměně (srov. k tomu plenární stanovisko Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06).

Přestože je soudní exekutor povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy účastníků exekučního řízení a případně se musí podřídit projevu vůle účastníka exekučního řízení (např. návrhu oprávněného na zastavení exekuce), nečiní tak z pozice zástupce některého z účastníků řízení, ale z pozice zvláštního procesního subjektu, který má konat mj. nestranně a nezávisle.

Soudní exekutor vykonává část státní moci, konkrétně část soudní moci. Její výkon byl na soudní exekutory delegován exekučním řádem s účinností od 1. 5. 2001 (srov. k tomu plenární stanovisko Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5127/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 28 Cdo 982/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 87/2016).

PROBLEMATIKA TZV. SOUKROMÉHO EXEKUTORA

Přestože na soudního exekutora byla delegována část státní moci, soudní exekutor – ovšem jen v některých ohledech – vystupuje při své činnosti v postavení podnikatele.

Soudní exekutor má z úspěšného provedení exekuce zisk, ale současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného (dlužníka) nebude dostačovat k uspokojení oprávněného (věřitele), ale i nákladů exekuce.

Profese soudního exekutora je vykonávána dobrovolně a každý, kdo ji vykonává, souhlasí s riziky spojenými s výkonem této profese. K těmto rizikům náleží i riziko, že ne ve všech případech dosáhne soudní exekutor uspokojení svých zákonných nároků na zaplacení odměny (opět srov. k tomu plenární stanovisko Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06).

Výše uvedená charakteristika soudního exekutora však nezakládá důvod považovat soudního exekutora ve smyslu exekučního řádu výlučně za podnikatele.

OZNAČENÍ EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU

Podle § 14 odst. 2 ex. ř. musí být exekutorský úřad označen dle přílohy č. 2 k exekučnímu řádu, tedy podle tohoto vzoru:

OZNAČENÍ „SOUDNÍ EXEKUTOR", „EXEKUTORSKÝ ÚŘAD", „VÝKON ROZHODNUTÍ", „EXEKUCE", „EXEKUČNÍ ČINNOST"

Nucený výkon exekučních titulů nemůže provádět kdokoliv. Nucený výkon exekučních titulů může provádět pouze ten, kdo tak činí na základě zákona.

Podle § 4 odst. 1 ex. ř. platí, že označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů.

Podle § 4 odst. 2 ex. ř. platí, že ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“ nebo „exekuční činnost“, tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.

Podle § 124a odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 nebo § 124b odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 ex. ř. je porušení § 4 odst. 1 i 2 ex. ř. přestupkem, za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Přestupky projednává Ministerstvo spravedlnosti.

Žádný podnikatelský nebo nepodnikatelský subjekt tedy není oprávněn bez zákonného podkladu při své činnosti používat taková označení, která mohou přivodit nebezpečí záměny se soudním exekutorem nebo exekuční činností. Pokud tak činí, postupuje jako tzv. falešný exekutor a vystavuje se riziku postihu.

EXEKUTORSKÝ PRŮKAZ

Podle § 1b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, kancelářský řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kancelářský řád“), musí soudní exekutor při úkonech mimo kancelář na žádost zúčastněných osob prokázat své oprávnění průkazem soudního exekutora. Vzor průkazu soudního exekutora:

Za ztracený nebo odcizený služební průkaz soudního exekutora vydává sekretariát Exekutorské komory České republiky prozatímní potvrzení (srov. čl. 4 odst. 1 stavovského předpisu prezidia Exekutorské komory České republiky ze dne 10. 8. 2004, kterým se stanoví pravidla pro zabezpečení služebních průkazů soudních exekutorů, exekutorských kandidátů, exekutorských koncipientů a dalších zaměstnanců soudního exekutora před ztrátou a zneužitím). Vzor prozatímního potvrzení dle přílohy tohoto stavovského předpisu:

 

RAZÍTKA A PEČETIDLO

Podle § 13 odst. 1 ex. ř. používá soudní exekutor při své činnosti průkaz soudního exekutora, razítko a pečetidlo, které obsahují jeho jméno, příjmení a titul, označení „soudní exekutor“, sídlo soudního exekutora, státní znak České republiky.

Vzor otisku razítka a pečetidla soudního exekutora dle přílohy č. 1 k exekučnímu řádu:

Razítko soudního exekutora dle § 13 odst. 1 ex. ř. se používá v případech stanovených exekučním řádem nebo kancelářským řádem. Tedy např. v případě listin majících povahu rozhodnutí soudního exekutora, exekutorských zápisů a potvrzení o přijetí věci do úschovy podle § 75 ex. ř. (§ 9 odst. 1 kancelářského řádu).

V případech, kdy není předepsáno použití tohoto razítka, opatří se listina otiskem obdélníkového razítka, které musí obsahovat označení a sídlo exekutorského úřadu a soudního exekutora (§ 11 odst. 1 kancelářského řádu).

Dále se používá podací razítko při doručení podání soudnímu exekutorovi, vzor podacího razítka dle přílohy č. 1 ke kancelářskému řádu:

K ulehčení činnosti soudního exekutora si může dát soudní exekutor vyhotovit a používat i další speciální razítka, kterými se označuje např. stejnopis, opis nebo příloha (§ 11 odst. 2 kancelářského řádu).

Tzv. podpisové razítko nahrazující podpis soudního exekutora nelze používat na veřejných listinách vydávaných soudním exekutorem (§ 11 odst. 4 kancelářského řádu).

ZAMĚSTNANCI SOUDNÍHO EXEKUTORA

Podle § 5 odst. 1 ex. ř. platí, že soudní exekutor může zaměstnávat zaměstnance. Zaměstnanci soudního exekutora jsou:

 • exekutorský koncipient,
 • exekutorský kandidát,
 • vykonavatel soudního exekutora a
 • další zaměstnanci soudního exekutora.

Podle § 5 odst. 2 ex. ř. platí, že zaměstnanci soudního exekutora mohou vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném exekučním řádem, pokud jsou k tomu soudním exekutorem písemně pověřeni.

EXEKUTORSKÝ KONCIPIENT

Exekutorským koncipientem je podle § 19 odst. 1 ex. ř. zaměstnanec soudního exekutora zapsaný do seznamu exekutorských koncipientů. Do seznamu exekutorských koncipientů zapíše Exekutorská komora České republiky občana České republiky, který je plně svéprávný, získal příslušné vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný [§ 9 odst. 1 písm. a) až c) ve spojení s § 20 odst. 1 písm. a) ex. ř.] a je v pracovním poměru k soudnímu exekutorovi [§ 20 odst. 1 písm. b) ex. ř.].

Exekutorský koncipient vykonává v pracovním poměru k soudnímu exekutorovi exekutorskou praxi ve smyslu § 9 odst. 1 písm. d) ex. ř. Vykoná-li exekutorský koncipient alespoň tříletou exekutorskou praxi a složí-li exekutorskou zkoušku, má možnost stát se exekutorským kandidátem (srov. níže).

Exekutorský koncipient může být podle § 21 ex. ř. soudním exekutorem také písemně pověřen prováděním úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti, ovšem kromě:

 • vydání exekučního příkazu,
 • vykonání dražby nemovité věci nebo obchodního závodu,
 • vydávání rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitých věcí nebo obchodního závodu,
 • zřizování exekutorského zástavního práva.

EXEKUTORSKÝ KANDIDÁT

Exekutorský kandidát je podle § 23 odst. 1 ex. ř. zaměstnanec soudního exekutora zapsaný do seznamu exekutorských kandidátů.

Do seznamu exekutorských kandidátů Exekutorská komora České republiky zapíše na základě písemné žádosti exekutorského koncipienta, který

 • je ke dni zápisu zapsán v seznamu exekutorských koncipientů a u koho nenastal důvod (jiný než spočívající v zápisu do seznamu exekutorských kandidátů) k jeho vyškrtnutí ze seznamu exekutorských koncipientů,
 • vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a
 • složil exekutorskou zkoušku (§ 24 odst. 3 ex. ř.).

Exekutorský kandidát může být podle § 25 ex. ř. soudním exekutorem písemně pověřen prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti. Jde o veškeré úkony exekuční a další činnosti. Exekutorský kandidát tedy má oprávnění ve stejném rozsahu jako soudní exekutor.

VYKONAVATEL SOUDNÍHO EXEKUTORA

Vykonavatel soudního exekutora je zaměstnanec soudního exekutora, který je plně svéprávný a bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je v pracovním poměru k soudnímu exekutorovi po dobu nejméně 6 měsíců a složil kvalifikační zkoušku vykonavatele soudního exekutora (§ 27 odst. 1 a 3 ex. ř.).

Vykonavatel soudního exekutora může být podle § 27 odst. 2 ex. ř. soudním exekutorem písemně pověřen prováděním úkonů, které při výkonu rozhodnutí provádí vykonavatel podle občanského soudního řádu, resp. podle vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ZAMĚSTNANCI SOUDNÍHO EXEKUTORA

Dalšími zaměstnanci soudního exekutora jsou další osoby v pracovním poměru k soudnímu exekutorovi, pokud nejde o exekutorské koncipienty, exekutorské kandidáty ani o vykonavatele soudního exekutora. Dalšími zaměstnanci soudního exekutora jsou např. administrativní pracovníci.

Další zaměstnance soudního exekutora může soudní exekutor podle § 27 odst. 2 ex. ř. písemně (srov. § 5 odst. 2 ex. ř.) pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční a další činnosti.

PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE SOUDNÍHO EXEKUTORA

Podle § 5 odst. 3 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, kancelářský řád, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnanec soudního exekutora při úkonech mimo kancelář prokázat na žádost zúčastněné osoby své oprávnění průkazem zaměstnance soudního exekutora.

Vzor průkazu zaměstnance soudního exekutora (podle přílohy č. 5 ke kancelářskému řádu):

SEZNAMY ZAMĚSTNANCŮ SOUDNÍHO EXEKUTORA

Seznamy zaměstnanců soudního exekutora (seznam exekutorských koncipientů, seznam exekutorských kandidátů, seznam vykonavatelů soudního exekutora a seznam dalších zaměstnanců soudního exekutora) vede Exekutorská komora České republiky.

Seznam exekutorských koncipientů a seznam exekutorských kandidátů jsou seznamy vedené na základě exekučního řádu (§ 19 odst. 2 a § 23 odst. 2 ex. ř.). Zapisovaná osoba se stane exekutorským koncipientem nebo kandidátem zápisem do příslušného seznamu, stejně tak vyškrtnutím určité osoby z příslušného seznamu přestane být tato osoba exekutorským koncipientem nebo kandidátem (vedení seznamu tedy nemá pouze evidenční charakter).

Dále Exekutorská komora České republiky vede seznam vykonavatelů soudního exekutora a seznam dalších zaměstnanců soudního exekutora. Tyto seznamy vede nikoliv na základě exekučního řádu nebo jiného právního předpisu, ale vede je na základě stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 6. 12. 2001, organizační řád (§ 38a a § 38b). Vykonavatel soudního exekutora i další zaměstnanec soudního exekutora se zaměstnancem soudního exekutora stává a přestává jím být na základě jiných právních skutečností, než je zápis do seznamu nebo vyškrtnutí z něj (vedení seznamu tedy má pouze evidenční charakter).

Zda je určitá osoba vedena v seznamech exekutorských kandidátů nebo koncipientů nebo vykonavatelů soudního exekutora, lze ověřit na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky zde.

Seznamy zaměstnanců soudního exekutora

Výše uvedený výklad je sice podrobnějším popisem právní úpravy, nemůže ovšem nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.