MILOSTIVÉ LÉTO II

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO II A JEHO VÝHODY

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta II se fyzickým osobám, které mají peněžitý dluh vůči státu (a dalším veřejnoprávním věřitelům – jejich seznam uvádíme níže v části „Na jaké pohledávky lze využít“) vymáhaný soudním exekutoremnaskýtá příležitost splnit jejich dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Právní úprava milostivého léta II nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití milostivého léta II zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinný zcela osvobozuje od placení úroků z prodlení a jiného příslušenství. Pro účely milostivého léta II se přitom za příslušenství považují i penále a smluvní pokuta.

POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu, jako např. správce daně, v daňové exekuci. U těchto exekucí nelze „milostivé léto II“ využít. Tzv. milostivé léto II se nevztahuje ani na výkon rozhodnutí vedený soudem.

NA JAKÉ POHLEDÁVKY LZE VYUŽÍT

Na jaké pohledávky lze využít – na pohledávky splňující všechny níže uvedené podmínky:

 • dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
 • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a
 • oprávněným (věřitelem) je
  • Česká republika,
  • Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
  • státní příspěvková organizace,
  • státní fond,
  • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • regionální rada regionu soudržnosti,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
  • ústav založený státem nebo územním samosprávním celkem,
  • obecně prospěšná společnost založená státem nebo uzemním samosprávním celkem,
  • státní podnik a národní podnik,
  • zdravotní pojišťovna,
  • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
  • právnická osoba, v níž má stát nebo uzemní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

TERMÍN, KDY LZE VYUŽÍT

Termín, kdy lze využít: 

1. září 2022 až 30. listopadu 2022.

POSTUP

 • Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem vedených exekucí nebo nezná spisové značky proti němu vedených exekučních řízení, anebo neví, kteří soudní exekutoři vůči němu exekuci vedou, doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí(CEE). Výpis z CEE lze pořídit on-line na webu Exekutorské komory České republiky, nebo na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, obecní úřad atp.), výpis je zpoplatněn.
 • Povinný (dlužník) napíše soudnímu exekutorovi dopis (viz vzor dopisu), ve kterém sdělí, že žádá soudního exekutora o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II) – velmi důležité!
 • Povinný (dlužník) může ve stejném dopisu (ale i zvláštním dopisem) požádat o sdělení výše dosud nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny nebo její části a výše paušální náhrady nákladů exekuce.
 • Soudní exekutor musí na žádost o sdělení výše nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti (dopisu) povinného (dlužníka).
 • Pokud by soudní exekutor ve lhůtě nereagoval na žádost povinného (dlužníka), má dále povinný (dlužník) možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u oprávněného (věřitele).
 • Po získání výše uvedených informací povinný (dlužník) zaplatí svůj dluh – jistinu (případně doplatí zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, které činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu povinný (dlužník) označí poznámkou „milostivé léto II“ a platbu odešle tak, aby byla zaplacena na účet soudního exekutora nejpozději dne 30. listopadu 2022. Požádá-li povinný (dlužník) soudního exekutora o sdělení výše nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny výše uvedeným dopisem do 15. listopadu 2022, lhůta k úhradě dlužné částky se prodlužuje o počet dnů, o které soudní exekutor překročil lhůtu pro odpověď povinnému (dlužníkovi), a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla povinnému (dlužníkovi) doručena dopověď soudního exekutora.
 • Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

VZOR DOPISU SOUDNÍMU EXEKUTOROVI

Vzor dopisu soudnímu exekutorovi zde.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů.

Výše uvedený výklad je jen stručným a zjednodušeným popisem, který nemůže nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Více v části odkazy.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.